17.12.2019
Pan Kroutil - Mrhání penězi v projektu z evropských fondů
Domů
Blog

Pan Miroslav Kroutil má dlouholeté zkušenosti s projektovým řízením, působil mimo jiné jako kontrolor Evropské komise při evaluaci projektů z PHARE. Krajský úřad Libereckého kraje pana Kroutila přímo oslovil s nabídkou místa vedoucího projektu služeb sociální prevence poté, co se mu pozici nepodařilo obsadit předchozím výběrovým řízením. V květnu 2009, kdy pan Kroutil začal pracovat jako projektový manažer v plánovaném 3,5 letém projektu za 225 milionů korun financovaném z evropských peněz, běžel projekt už třetí měsíc. Hlavním cílem bylo rozdělit 215 mil. Kč na rozvoj sociálních služeb na území kraje prostřednictvím individuálního projektu od MPSV z evropských fondů a ušetřit tak peníze z krajského a státního rozpočtu na pokrytí těchto nezbytných standardně poskytovaných veřejných služeb. Od svého nástupu pan Kroutil jako projektový vedoucí upozorňoval na porušování pravidel projektového řízení, např. nebyly obsazeny pozice kontrolorů, a finanční i věcná kontrola služeb poskytovaných subdodavateli tak nemohla být kvalifikovaně prováděna. Subdodávky dosahovaly zpravidla objem 5 až 10 mil. na jednu veřejnou zakázku. Pan Kroutil upozorňoval své nadřízené na diskriminační podmínky v zadávací dokumentaci, které bez odůvodnění zamezily účasti těch poskytovatelů sociálních služeb, kteří se registrovali po 1. 1. 2007. Tato podmínka z jeho pohledu zbytečně omezovala možnou konkurenci poskytovatelů, a tedy lepší kvalitu a zároveň nižší cenu nabízených služeb. Jeho nadřízené, vedoucí oddělení i vedoucí odboru, jeho podněty odmítly s odvoláním na schválení zadávací dokumentace usnesením Rady kraje. Bylo rozděleno prvních 130 mil. korun. Výběrových řízení se mnohdy účastnil jen 1 uchazeč, často Liberecké romské sdružení, jehož předseda byl politicky činný, shodou okolností ve stejné straně, která byla v té době v kraji u moci. Pan Kroutil se odmítl podílet na vyvádění peněz z projektu, konkrétně např. nepodepsal 20 tis. Kč na mzdové náklady, vyplacené na činnosti mimo projekt. Přístup pana Kroutila vyvolal nevoli jeho nadřízených s tím, že nedostatečně spolupracuje.

„Já i moje žena jsme ztratili práci, děti musely najít zaměstnání daleko mimo vliv Libereckého kraje. Profesně mě to odstřelilo, běžní známí se s námi nestýkají, lidi se s námi bojí mluvit.“

V období leden – březen 2010 proběhla 2. vlna výběrových řízení na subdodavatele, ze zhruba dalších 50 soutěžených milionů „vyhrálo“ Liberecké romské sdružení opět významnou část (souhrnně již cca 45 milionů). Pan Kroutil shledal skutečnosti při realizaci projektu nestandardní a uvedl své poznatky do monitorovací zprávy pro řídicí orgán k 31. 3. 2010, společně s informacemi o odmítnutí obsazení pozic kontrolorů (pozn.: v dubnu 2010 byl finanční kontrolor po písemné výměně s vedoucí odboru najat, nikoliv však jako kontrolor jakosti služeb), a tedy neplnění ukazatelů plnění projektu. Na základě osobní intervence vedoucí odboru a jejího písemného příkazu s vyhrožováním převzetí odpovědnosti byl donucen informace o neplnění projektových ukazatelů a dalších nestandardních postupech vymazat. Upravenou zprávu, kterou hejtmanovi předala vedoucí odboru, však doplnil vysvětlujícím dopisem upozorňujícím na nepravdivé informace a dále na špatná pravidla a podmínky projektového řízení a nestandardní podmínky výběrových řízení. Hejtman dopis podepsal a e-mailem poděkoval za podnět k prověření.

Následně pan Kroutil obdržel dvě výtky spolu se snížením osobního ohodnocení. Vztahy na pracovišti se zhoršily, stal se cílem pomluv a očerňování. V červnu 2010 dostává výpověď pro porušení pracovní kázně s 2 měsíční výpovědní lhůtou. Důvodem výpovědi je vykázání prostředků za práci mimo projekt (což odmítal) a neprovádění kvalitativní kontroly poskytovaných služeb (neobsazené pozice kontrolorů, na což poukazoval). Proti výpovědi se pan Kroutil brání standardně, řediteli úřadu předává argumenty s doprovodnými dokumenty. Následně už jako nezaměstnaný bez nároku na podporu v nezaměstnanosti (dle důvodu výpovědi) podává v říjnu 2010 žalobu pro neplatnost výpovědi. Manželka následně přichází o práci v organizaci města Liberce poskytující sociální služby a následně je propuštěna i z dalšího místa u poskytovatele sociálních služeb, který byl finančně vázán na kraj. Po pěti soudních stáních vyhrál v dubnu 2012 spor s úřadem. Proti nepravomocnému rozsudku se úřad odvolal. V srpnu 2012 podal pan Kroutil trestní oznámení na řadu vedoucích pracovníků kraje pro podezření ze zneužití pravomoci veřejného činitele. V předvolebním období v říjnu 2012 se kauze věnovala média zejména v souvislosti se zveřejněnou kontrolou řídicího orgánu MPSV z října 2011, která poukázala na fatální nedostatky kontroly projektů, jež chtěl pan Kroutil provádět již v září 2010. Nový projektový manažer společně s radním Libereckého kraje podali na pana Kroutila trestní oznámení pro pomluvu a na oficiálním webu kraje o něm zveřejnili dehonestující prohlášení. Ministerská kontrola poukázala na únik peněz z Libereckého romského sdružení s velmi nadstandardními platy a falešně vykazovanými náklady, které umožnila vágně nastavená pravidla výběrových řízení na subdodávky. Kraj podal trestní oznámení na Liberecké romské sdružení a tvrdil, že o situaci neměl informace.

„To, o co připravili zdravotně postižené, musí vrátit, aby se peníze a služby dostaly potřebným. Evropští daňoví poplatníci si utrhávají od úst, aby se pomohlo postiženým v těžké situaci; miliony však skončily na soukromých účtech, aby se hrstka měla lépe. To se nesmí.”

Toto prohlášení bylo zcela v rozporu s vlastní kontrolou z října 2010, kde byly na 500 stranách doloženy fingované zakázky, fingované pronájmy a služby i neplnění podmínek smlouvy. Autorka kontrolní zprávy, kolegyně pana Kroutila na funkci finanční manažerky, byla z úřadu v tichosti tzv. odejita. Samotný spis se z původních 5 kopií (dle kontrolního řádu: ředitel, hejtman, odbor kontroly a odbor soc. věcí) dochoval v jediné v archivu odboru sociálních služeb a nikdy nebyl předán odboru kontroly. Nové vedení kraje ustoupilo od odvolání proti rozsudku. V lednu 2013 akceptovalo již pravomocné rozhodnutí soudu o neplatnosti výpovědi a vyrovnalo se s panem Kroutilem dle ZP. Po téměř 3 letech se pan Kroutil vrátil na poslední dva měsíce trvání projektu do práce, aby připravil kontrolní zprávu k projektu. Ta ukázala další nestandardní postupy. I tato zpráva zatím leží na krajském úřadu. Po 3 měsících nečinnosti kraje pan Kroutil předal kontrolní zprávu v červnu 2013 policii jako doplnění k svému trestnímu oznámení ze srpna 2012. Z veřejných peněz bylo vyplýtváno minimálně několik desítek milionů korun. Liberecké romské sdružení v hrubém přepočtu např. dostalo za každou jednu tzv. intervenci (telefonický nebo osobní anonymně vedený rozhovor trvající minimálně 30 minut) průměrně 15–20 tisíc korun. Policie případ šetří (pozn.: informace k září 2013). Finanční úřad předběžně oznámil Libereckému kraji, že jej bude pokutovat ve výši 96 mil. Kč. Závěrečná žádost o platbu za náklady projektu z dubna 2013, prozatím zaplacené z vlastních prostředků kraje (cca 15 mil. Kč), byla ze strany MPSV až do vyřešení případu Finančním úřadem také zamítnuta (informace z Výboru soc. věcí zastupitelstva z 22. 10. 2013).

Na stejné téma