O projektu

Ochrana whistleblowerů: aktuální výzva pro Českou republiku

Kooordinátorkou projektu je Šárka Trunkátová, email: sarka.trunkatova@oziveni.cz

realizace březen 2020 – únor 2024

Anotace aneb, proč to děláme (CZ/EN):

Klademe si za cíl změnit postavení oznamovatelů nekalých jednání v ČR. Přestože se jedná o zásadní nástroj ochrany veřejných zájmů, oznamovatelé jsou přehlíženi či ostrakizováni, často se obávají oznamovat nekalá jednání z důvodu jisté odvety. Budeme poskytovat okamžitou pomoc, kdy rozšíříme právní poradnu o další poradenské pro bono služby. Zjistíme, jak konkrétně veřejnost vnímá oznamovatele a proč, a podle toho budeme veřejnost seznamovat s problémem. Zasadíme se o prosazení kvalitní transpozice EU směrnice tak, aby v ČR existovala komplexní právní ochrana.

We aim to change the position of whistleblowers in the Czech Rep. Although it is an essential tool for the protection of public interests, whistleblowers are being overlooked or ostracized, they are often afraid to report unfair conduct due to some retaliation. We will provide immediate assistance as we extend our legal counseling to include other pro bono services. We will find out how the public perceives the whistleblower and why, and we will make the problem known to the public accordingly. We will strive to promote high-quality transposition of the EU directive to czech legal system.

„Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.“

“The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will – the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.”)

O Oživení

Oživení poskytuje oznamovatelům konkrétní pomoc při oznamování, současně se zasazuje o legislativu, která je bude chránit. V roce 2011-2012 jsme provozovali protikorupční linku 199. V roce 2012 jsme zpracovali analýzu o Ochraně oznamovatelů v ČR v porovnání s dalšími zeměmi, která se detailně věnovala současným zákonným možnostem oznamovatelů, v roce 2014 analýzu O nás s námi, která zkoumala ochranu oznamovatelů na základě 40 rozhovorů o jejich vlastních zkušenostech realizovaných v České republice, Slovensku, Polsku, Maďarsku a Estonsku. V roce 2015 jsme se stali členem pracovní komise Předsedy rady Vlády pro boj s korupcí k whistleblowingu a představili jsme poslancům podobná doporučení pro komplexní legislativní ochranu oznamovatelů.