Pokud si nejste jistí, jestli se vůbec máte danou věc někomu oznámit, zkuste si odpovědět na pár otázek v sekci Zvažuji se ozvat.

Potřebujete poradit? Využijte bezplatné důvěrné konzultace, rádi vám pomůžeme.

Komu můžete nepravost oznámit?

Neexistuje univerzální rada, kam by měl člověk nekalé jednání oznámit. Vždy totiž záleží na konkrétní situaci. Můžete se obrátit na zaměstnavatele, státní orgány nebo jiné instituce jako například média či neziskovky. V ideálním případě byste věc měli oznámit někomu, kdo může mít o dané věci nejvíce informací a zároveň dokáže zařídit její prošetření.

Zaměstnavateli

Oznámení zaměstnavateli zvažte obzvláště v případě, pokud má daná firma nebo instituce pro tyto situace stanovená nějaká vlastní pravidla. Může existovat osoba zodpovědná za řešení oznámení nebo věc upravuje nějaký vnitřní předpis. Tímto způsobem lze zastavit škodlivé jednání na samém počátku a někdy i objasnit, proč k němu došlo.  

Nejprve si proto ověřte, jestli na vašem pracovišti taková pravidla existují. Může jít třeba o směrnici upravující, jakým způsobem o věci informovat. Některé instituce mají hot linky, speciální webové formuláře, schránky důvěry apod. Možná také daná pravidla stanovují, zda lze oznámení podat bez vědomí svých nadřízených, například konkrétně pro tyto případy určenému externímu subjektu.

Správním orgánům

V tomto případě záleží, nakolik je podle vás dané jednání trestné.

Pokud si myslíte, že jde skutečně o trestný čin, můžete podat trestní oznámení na Policii ČR nebo státní zastupitelství. Z hlediska práva dokonce v některých případech máte přímo povinnost tak učinit.

Jedná-li se o jednání, které dle vašeho soudu není trestné, můžete se obrátit na relevantní úřad, který má řešení tohoto typu věcí na starosti. Přestupky se nejčastěji oznamují obecnímu úřadu, policii nebo zvláštním specializovaným úřadům. Mezi takové instituce patří například krajské hygienické stanice, finanční úřady, inspektoráty práce, inspekce životního prostředí, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro ochranu osobních údajů a další. Je jich zkrátka celá řada a zpravidla mají přesně vymezenou působnost. Výhodou ale je, že tyto orgány mohou věci nejen kontrolovat, ale také vyžadovat jejich nápravu a udělovat sankce, nejčastěji pokuty.

Může se samozřejmě stát, že se spletete a věc oznámíte špatnému správnému orgánu. To naštěstí neznamená, že by vaše snaha automaticky přišla vniveč. Úřady totiž spolu zpravidla spolupracují, a tak si taková chybná podání vzájemně postupují.  

Další možností je obrátit se na veřejného ochránce práv neboli ombudsmana. Ten sice nemůže vyřešit konkrétní přestupek, ale je oprávněn prošetřit postupy jednotlivých správních orgánů. Ombudsman vám tedy může pomoci, pokud máte pocit, že úřady ve vašem případě nepostupují správně nebo jsou se přímo ony dopouštějí škodlivé jednání.

Oznámím to někomu jinému

Někdy může být účelné obrátit se na média, politické představitele nebo třeba neziskové organizace či odbory. Opět záleží na vašich očekáváních a vyhodnocení konkrétní situace. Média mohou pomoci v případech, kdy jednání opakovaně zůstává bez pozornosti. Neziskové organizace vám zase mohou poskytnout právní rady či pomoci s konkrétním podáním, velmi často bezplatně.

Zvláště při oslovování médií doporučujeme nejprve svou situaci zkonzultovat s právníky, protože v některých případech může medializace znamenat pozdější zmaření vyšetřování atp.

Bezpečné oznámení
Máte-li strach z odvetných opatření, podejte oznámení o korupčním jednání zcela anonymně prostřednictvím Nenech to být.
Podat oznámení