Ochrana soukromí

Disclaimer

Informace uvedené na webových stránkách www.piskamfauly.cz a www.oziveni.cz jsou poskytovány zdarma, mají obecný charakter a vztahují se k vybraným tématům, kterým se Oživení, z.s. věnuje v rámci své činnosti. Neslouží jako zdroj odborného nebo právního poradenství a v žádném případě nenahrazují profesionální právní služby.  

Oživení, z.s. vynakládá veškeré přiměřené úsilí, aby zajistilo, že informace uvedené na webu www.piskamfauly.cz a www.oziveni.cz jsou aktuální a přesné v době jejich zveřejnění, avšak nepřijímá žádnou odpovědnost za jejich správnost, spolehlivost, aktuálnost nebo úplnost. Oživení, z.s. neodpovídá za jakékoliv následky způsobené užitím těchto informací.  

V případě potřeby řešení konkrétní právní otázky doporučujeme obrátit se na bezplatnou právní poradnu Oživení, z.s.

Webové stránky www.piskamfauly.cz a www.oziveni.cz mohou obsahovat odkazy na externí webové stránky. Oživení, z.s. nemůže jejich obsah, provoz ani kontrolu nad nimi nijak ovlivnit a nepřebírá za ně jakoukoli odpovědnost.  

Cookies

Naše internetové stránky www.piskamfauly.cz mohou obsahovat cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka stránky není známa. Jedná se o následující cookies:

Zásady zpracování osobních údajů

Zpracováváme osobní údaje podle níže popsaných pravidel.


1) Předávání osobních údajů třetím osobám

K Vašim osobním údajům mohou získat přístup v určitém rozsahu osoby, které pro nás vykonávají podpůrné činnosti (jako správce IT systémů), naši právní, ekonomičtí a daňoví poradci a auditoři. Všechny tyto subjekty mohou zpracovávat osobní údaje jen na základě smlouvy a jen pro výše uvedené účely.

2) Poučení

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) máte právo:

1. požadovat přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme (čl. 15 GDPR);

2. požadovat opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, pokud jsou nepřesné nebo neaktuální (čl. 16 GDPR);

3. požadovat výmaz osobních údajů (dle čl. 17 GDPR);

4. požadovat omezení zpracování údajů (dle čl.18 GDPR);

5. získat osobní údaje, které se vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a máte právo předat tyto údaje jinému správci (za podmínek dle čl. 20 GDPR);

6. kdykoliv vznést námitku proti zpracování (dle čl. 21 GDPR);

7. na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20 GDPR)

8. nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (čl. 22 GDPR)

9. získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů (čl. 34 GDPR).

Dále máte právo podat stížnost u dozorového správního úřadu (dle čl. 77 GDPR), kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, E-mail: posta@uoou.cz, Datová schránka: qkbaa2n, webová stránka www.uoou.cz

3) Kontaktní informace správce

Oživení, z.s., IČ: 673 65 353, se sídlem Muchova 232/13, Dejvice, 160 00 Praha 6. Email: poradna@oziveni.cz