Jak lze řešit nekalé jednání?
Inspirujte se příběhy lidí, kteří se nesmířili s nekalostí a rozhodli situaci řešit.
Příběhy oznamovatelů
Jak lze řešit nekalé jednání?
Inspirujte se příběhy lidí, kteří se nesmířili s nekalostí a rozhodli situaci řešit.
Příběhy oznamovatelů

PRÁVNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI - probíhá aktualizace k novému zákonu

Oznámili jste nekalé jednání nebo o tom uvažujete?

Kontaktujete nás přes bezpečné důvěrné konzultace nebo na emailu oziveni@oziveni.cz, rádi Vám poradíme. Tato sekce zatím nabízí pouze základní přehled toho, co přinesl zákon. Detaily každého případu se liší a je proto dobré postup konzultovat.

OBECNÉ OTÁZKY

Existuje jediný zákon, který upravuje oznamování nekalostí?

Od 17. 12. 2021 začala i v České republice platit evropská Směrnice o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie. Povinnosti z ní vyplývající se zatím dotýkají zejména veřejného sektoru a ochrana platí pro oznamovatele, kteří oznámí porušení práv Unie ve vymezených 10 oblastech. Jde například o veřejné zakázky, bezpečnost dopravy, ochranu životního prostředí, ochranu spotřebitele nebo oblast veřejného zdraví.

Od 1. srpna 2023 je účinný český transpoziční zákon o ochraně oznamovatelů 171/2023 Sb. Zákon vymezuje povinnosti a práva oznamovatelů a vytvořil systém oznamovacích kanálů, tedy infrastrukturu pro oznmování.

 • Další informace naleznete na webu externího oznamovacího kanálu, který vznikl na ministerstvu spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/
 • K povinnostem, které mají jednotlivé subjekty, si můžete přečíst záznam nejdůležitějších informací, které zazněly na naší prosincové konferenci Whistleblowing 2021: otevřenost na pracovišti ve světle aktuálních změn a praxe.

Na která oznámení protiprávního jednání se vztahuje zákon?

Důležité otázky pro určení relevantnosti oznámení jsou:

 1. Informuje oznámení o trestném činu? Pokud ano, jedná se o oznámení podle zákona.
 1. Informuje oznámení o jednání, které má znaky přestupku s horní hranicí pokuty alespoň 100 000 Kč? pokud ano, je v režimu zákona.
 1. Informuje oznámení o jednání, které je v rozporu se samotným zákonem na ochranu oznamovatelů? Pokud ano, je v režimu zákona.
 1. Informuje oznámení o jednání, které je v rozporu s právním předpisem a spadá do některé z následujících oblastí?  
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie,  
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie

Principy ochrany oznamovatelů

Zákaz odvetných opatření

Odvetným opatřením je jakékoli jednání nebo opomenutí, k němuž dochází v pracovním kontextu, které je vyvolané interním či externím oznámením nebo uveřejněním a které oznamovateli nebo dotčené osobě působí nebo může způsobit neoprávněnou újmu.

Zákon obsahuje demonstrativní výčet odvetných opatření. Patří sem rozvázání či neprodloužení pracovního poměru a v případě služebního poměru jeho skončení, zproštění výkonu služby a zařazení mimo výkon služby, uložení kárného opatření, snížení mzdy, platu nebo odměny, změna pracovní doby, negativní pracovní posudek a další.

Výše uvedený výčet však neznamená, že s oznamovatelem není možné například rozvázat pracovní poměr nebo mu udělit negativní pracovní posudek. Vždy totiž musí platit, že je odvetné opatření vyvoláno tím, že bylo učiněno oznámení.

Důvěrnost informací

Princip důvěrnosti spočívá zejména ve zcela důvěrném přijímání a šetření oznámení ve vztahu k oznamovateli, ale i oznamovanému. Potenciální oznamovatelé musí mít možnost snadno a zcela důvěrně sdělit informace, které mají k dispozici. Oznamovaní by měli dostat prostor pro vysvětlení jednání.  

Důvěrnost je zásadním principem, bez něhož není možné naplnit účel ochrany oznamovatelů. Pokud se informace šíří nekontrolovaně, ve formě podezření, bez znalosti faktů, mohou mimo jiné vznikat reputační škody nebo zbytečné konflikty na pracovišti

Co je vnitřní oznamovací systém a externí oznamovací systém?


Jaké zákony se v ČR týkají oznamování nekalostí?

Pro zaměstnance je nejdůležitější normou zákoník práce, který mimo jiné upravuje, v jakých případech vám může zaměstnavatel dát výpověď. A to je v případě oznámení nekalosti poměrně častý způsob odvety. U trestních oznámení je stěžejní normou trestní zákoník a trestní řád a u oznámení nekalosti některému ze správních úřadů zase správní řád. A když se rozhodnete o nesprávném jednání informovat média, pak ochranu vaší totožnosti ošetřuje tiskový zákon.

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE ZAMĚSTNANCŮ

Kdy mně zaměstnavatel může dát výpověď?

Zaměstnavatel vám může dát výpověď jen z důvodů, které jasně definuje zákoník práce. Ale pozor, při formulaci „zákonného“ důvodu pro výpověď je vynalézavost zaměstnavatelů často obdivuhodná. Naštěstí se lze proti výpovědi bránit, jak ukazuje odpověď na další otázku.

Mohu výpověď odmítnout?

Když vám dal zaměstnavatel výpověď neprávem, můžete písemně oznámit, že trváte na tom, aby vás dále zaměstnával. Zaměstnavatel pak má povinnost vás buď zaměstnávat dál nebo vám poskytnout náhradu ušlé mzdy. Pokud tak neučiní, máte právo obrátit se na soud. Jen pozor na časové lhůty. Odmítnutí výpovědi musíte podle zákona provést bez zbytečného odkladu a písemně, žalobu k soudu je třeba podat do dvou měsíců od chvíle, kdy vaše výpověď začala platit. 

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

Může mě zaměstnavatel přesunout na jiné pracoviště?

Ano, protože zákon nenařizuje, jak přesně má být vymezeno místo výkonu práce. Zaměstnavateli tudíž stačí do smlouvy napsat třeba Praha a může vás v zásadě libovolně přesouvat mezi pobočkami v hlavním městě. Zaměstnavatelé se tak bohužel snaží bránit tomu, aby zaměstnanec už nepřišel do kontaktu s důkazy o nekalých praktikách, které se rozhodl oznámit. Směrnice i budoucí český zákon o ochraně oznamovatelů takové přesuny zakazuje jako odvetné opatření, pokud jsou navázané na podané oznámení.

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

Mohu se bránit proti negativnímu posudku?

Ano, ale musíte tak učinit soudní cestou. Máte na to tři měsíce ode dne, kdy jste se o obsahu posudku dozvěděli.

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

Mám právo odmítnout práci, pokud je nebezpečná?

Ano, zaměstnavatel vás nemůže jakkoli sankcionovat, pokud nebezpečnou práci odmítnete. Zákon v tomto případě mluví o bezprostředním ohrožení života nebo zdraví. Důležité také je, že takové ohrožení se nemusí týkat jen vás, ale i jiných fyzických osob. 

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

Mám právo odmítnout práci, pokud je protiprávní?

Ano, i v tomto případě nemá zaměstnavatel právo vás jakkoli postihnout. Ze zákona totiž zaměstnanci sice musí plnit pokyny nadřízených, ale jen ty, které byly vydány v souladu s právními předpisy.

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

Jak mám postupovat, když si při zaměstnání všimnu, že hrozí škoda?

Pokud hrozí škoda, máte povinnost upozornit nadřízeného a případně i zakročit, aby k ní nedošlo. Zakročit nemusíte pouze tehdy, pokud byste se tím vy osobně nebo někdo vám blízký vystavili vážnému ohrožení. 

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

Co mi hrozí, když nesplním povinnost upozornit na hrozící škodu nebo jí nezabráním?

Pokud vědomě neupozorníte na škodu nebo nezakročíte, může po vás zaměstnavatel požadovat částečnou úhradu způsobené škody (pokud ji nelze nahradit jinak). V případě částečné úhrady pak váš podíl na škodě nesmí přesáhnout částku rovnající se trojnásobku vašeho průměrného měsíčního výdělku.

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

Mohu oznámit nekalost, i když tím prý poruším obchodní tajemství?

Samozřejmě. Někdy nadřízení vyvíjejí na zaměstnance nátlak, že v případě porušení ochrany obchodního tajemství s ním bude rozvázán pracovní poměr. To však nemá oporu v zákoně, protože zaměstnavatel nemůže nezákonné jednání nebo jakékoli jiné nekalé praktiky zastírat obchodním tajemstvím.

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE TRESTNÍHO OZNÁMENÍ

Kdy mám podat trestní oznámení?

Trestní oznámení můžete podat v případě, kdy se domníváte, že jste svědky trestné činnosti. Ale pozor, u některých trestných činů máte přímo povinnost se je pokusit překazit nebo je oznámit. Seznam těchto trestních činů trestní zákoník uvádí v paragrafech o nepřekažení, resp. neoznámení trestného činu.

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

Musím podat trestní oznámení, když jsem svědkem podplácení?

Ano, ze zákona máte povinnost pokusit se takové jednání překazit a oznámit je. Podle trestního řádu nesmíte úplatek ani přijmout, ani nabídnout. A to se netýká jen podplácení ve státní sféře, ale i v té soukromé.

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

Jaká jsou moje práva, pokud podám trestní oznámení?

Po podání trestního oznámení zpravidla v průběhu trestního řízení vystupujete jako svědek. 

Stát by vám proto prostřednictvím policie nebo státního zastupitelství měl dát do jednoho měsíce vědět, jak s vaším oznámením naložil. Podmínkou ovšem je, abyste o takové vyrozumění požádali.  

Jako svědek naopak nemáte právo nahlížet do spisu. Také nemáte výslovné právo na získání opisu protokolu o své vlastní výpovědi, i když ji obvykle od orgánů činných v trestním řízení dostanete. A nemáte právo ani na bezplatnou právní pomoc advokáta nebo na právní pomoc za sníženou odměnu.

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

Mám po podání trestního oznámení také nějaké povinnosti?

Ano, ze statusu svědka vyplývají i povinnosti. Například dostavit se na předvolání k podání vysvětlení nebo ke svědecké výpovědi. 

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

Mám jako svědek právo na utajení totožnosti?

Ano i ne. Utajení totožnosti totiž není automatické a nevztahuje se na všechny. Můžete o něj ale samozřejmě požádat. Nicméně podmínkou pro utajení je, aby vám nebo někomu blízkému hrozila újma na zdraví nebo jiné vážné porušení vašich základních práv, přičemž vaši ochranu nelze zajistit jiným způsobem. Rozhodnutí o tom, zda tuto podmínku splňujete, závisí čistě na uvážení soudu, policie nebo státního zastupitelství.

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

Pokud k utajení totožnosti dojde, je to napořád?

Ne. Svědek si nemůže sám určit, kdy bude jeho totožnost odhalena. Policie, státní zastupitelství nebo soud mohou v průběhu celého trestního řízení dojít k názoru, že důvody vedoucích k utajení totožnosti pominuly a utajení zruší. Následně se vaše osobní údaje připojí k trestnímu spisu a spolu s vaší podobou se nadále neutajují. 

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

Lze podat trestní oznámení i anonymně?

Ano a policie, respektive státní zastupitelství se musí i anonymním oznámením zabývat. Na druhou stranu může být pro tyto orgány složité šetřit oznámení bez možnosti s vámi dále komunikovat a získat další nutné informace a podklady. Pokud chcete podat anonymní oznámení, doporučujeme zaslat všechny dostupné informace a podklady, které máte k dispozici. Více informací najdete také v sekci Jak se ozvat.

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

Mohu se odvolat v případě, že policie na základě mého oznámení řízení nezahájí?

Na zahájení trestního řízení nemáte právní nárok. Nicméně můžete se zkusit obrátit na dozorujícího státního zástupce s žádostí, aby prověřil dodržení zákonnosti při prošetřování policií. Je však pouze na uvážení státního zástupce, jestli dozor vykoná, tedy opět na to není právní nárok. Pokud ale máte nějaké dříve neznámé důkazy a doklady, můžete podat nové trestní oznámení. 

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE OZNÁMENÍ NĚKTERÉMU ZE SPRÁVNÍCH ÚŘADŮ

Musí se úřad nebo jiný správní orgán mým oznámením zabývat?

Ano musí, správní orgány jsou ze zákona povinny přijímat podněty k zahájení řízení. Zároveň ale nemusí vašemu podnětu vyhovět, pokud dospějí k názoru, že není důvod na vaše oznámení reagovat například kontrolou nebo jiným opatřením.

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

Lze podat oznámení správním úřadům i anonymně?

Ano a správní úřad se musí vaším oznámením zabývat. Na druhou stranu může být pro šetřící úřad složité šetřit oznámení bez možnosti s vámi dále komunikovat a získat tak další nutné informace a podklady. Pokud chcete podat anonymní oznámení, doporučujeme zaslat všechny dostupné informace a podklady, které máte k dispozici. 

Mám šanci se nějak dozvědět, jak úřad s mým oznámením naložil?

Ano, máte. Je třeba o to ale požádat. Pak vám úřad do třiceti dnů od podání oznámení musí dát vědět, jaké kroky podnikl. V zásadě se úřad může zachovat třemi způsoby: 

 1. Může zahájit řízení (např. kontrolu).
 2. Může neudělat nic, pokud důvody k zahájení řízení neshledá.
 3. Může postoupit věc jinému správnímu orgánu.
Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

Mohu se odvolat v případě, že úřad na základě mého oznámení řízení nezahájí?

Na zahájení správního řízení o přestupku nemáte právní nárok. Nicméně můžete se zkusit obrátit na nadřízený správní orgán s žádostí o kontrolu, zda správní úřad věc řádně prošetřil. Na zahájení kontroly však také není právní nárok. Pokud ale máte nějaké dříve neznámé důkazy a doklady, můžete podat nové oznámení. 

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE OZNÁMENÍ MÉDIÍM

Mohou média utajit moji totožnost?

Ano, mohou. Český právní řád reflektuje výjimečné postavení médií ve společnosti, a proto zde funguje poměrně rozsáhlá ochrana zdrojů informací – v tomto případě tedy vás. Novináři mohou odepřít soudu, jinému státnímu orgánu nebo orgánu veřejné správy poskytnutí informace o původu či obsahu jimi uveřejněných informací. 

Zajímají mě konkrétní zákony a paragrafy

Musí média utajit mou totožnost?

Nemusí, vše záleží na vaší dohodě s konkrétním médiem nebo novinářem. Povinnost chránit vaši totožnost nikde v zákonech daná není. Nicméně dané médium by bylo samo proti sobě, kdyby takovou dohodu porušilo. Těžko si pak totiž představit, že by někdo jiný v budoucnu chtěl takovému médiu nějaké informace sdělovat.

Na co si mám dát pozor, pokud na nekalost upozorním média?

Vždy pamatujte na to, že nikdy nemáte plnou kontrolu nad tím, jak média s vaší informací naloží.  Nemusí vás sice jmenovat, ale zároveň mohou použít údaje, podle kterých vás bude možné nepřímo identifikovat. Například mohou uveřejnit vaše působiště nebo funkci.