10.12.2021
To nejdůležitější z konference Whistleblowing 2021.
Domů
Blog

Pod záštitou nevládní organizace Oživení, z.s. proběhla ve středu 1. prosince celostátní online whistleblowing konference o ochraně osob, které oznamují protiprávní jednání. 17.12.2021 vstoupila v účinnost nová směrnice o ochraně oznamovatelů. Směrnice dopadne na veřejné subjekty i firmy a pro mnohé z nich se bude jednat o novou agendu, se kterou je třeba se vypořádat.

Videozáznam z konference naleznete zde.

Co nejdůležitějšího na konferenci zaznělo?

1) Právní rámec nastavení oznamovacích systémů aneb co se mění a pro koho od 17.12.2021?

K 17.12. 2021 vzniká povinnost zajistit v organizaci vnitřní oznamovací systém (VOS) těmto subjektům:  

 • Státní úřady: zde již fungují vnitřní oznamovací systémy podle vládního nařízení.
 • Orgány územních samosprávných celků: platí pro samosprávné celky nad 10 tisíc obyvatel
 • Další veřejné instituce: tato kategorie je nejvíce nejasná. K vyřešení otázky, zda se na instituce vztahuje přímý účinek Směrnice slouží metodika Ministerstva Spravedlnosti

Ostatní subjekty čekají na schválení českého zákona, který by měl podle informací z ministerstva spravedlnosti být prioritou nové vlády. Čeká se, že by mohl být účinný od roku 2023.

K 17.12.2021 na ministerstvu spravedlnosti vznikne externí oznamovací systém.

Věcná působnost Směrnice EU se vztahu pouze na porušování práva EU v 10 přímo vymezených oblastech (str. číslo 14)

 • do přijetí a účinnosti českého transpozičního zákona je vždy nutné u oznámení posoudit, zda spadá do působnosti Směrnice
 • státní úřady tak přijímají oznámení podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb. a zároveň oznámení podle Směrnice.
 • pro správný výkon těchto dvou povinností by mělo ministerstvo vnitra vydat zvláštní metodiku do té doby jsou platné aktuální metodické pokyny.

Oznamovatel je:

 • ve smyslu Směrnice je to fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí a oznámila je prostřednictvím možných kanálů pro oznámení
 • oznamovatel nemá povinnost oznamovat nejdřív pomocí vnitřního oznamovacího systému

Zavedení VOS znamená zejména:

 • určit příslušnou osobu
 • zavést oznamovací kanály
 • zavést procesy pro prošetření, komunikaci a přijímání nápravných opatření ve vnitřních předpisech
 • informovat o možnostech oznamování vně i uvnitř organizace

2) Zřízení a management kanálů pro oznamování aneb zvládneme to sami nebo máme poptat někoho externího?

Interně nebo externě?

 • jedna z hlavních otázek, oba přístupy mají své výhody a nevýhody
 • není nutné si vybrat absolutně, lze různě kombinovat oba přístupy, VOS je možné i sdílet
 • zřízení celého systému musí odpovídat organizační struktuře a možnostem organizace, “kopírovat” nastavení jiných organizací nemusí být funkční
 • odpovědnost nese vždy povinný subjekt, přestože si nechává vnitřní systém spravovat externě.

Správa externím dodavatelem:

Pozitiva:

 • méně starostí se zajištěním, existují celé balíčky služeb
 • může být pro oznamovatele důvěryhodnější, že oznamují mimo organizaci
 • s největší pravděpodobností tak zajištěn právník, který dokáže dobře posoudit věcnou působnost oznámení, komunikovat s dalšími orgány atd.

Negativa:

 • zejména v návazném procesu – skutečné prošetření oznámení často obnáší znalost vnitřní struktury a fungování organizace
 • návrhy na opatření také mohou být pouze formální
 • nutné rozpoznat dopředu kvalitu poskytovaných služeb – nedostatky v této oblasti mohou přinést mnohem větší problémy celé organizaci

Správa interně:

Pozitiva:

 • možné řešit i pracovněprávní a personální problémy, podle požadavků vedení možné řešit i pracovněprávní a personální problémy, podle požadavků vedení
 • možnost větší kontroly, že je vše nastavené správně, existují již technické aplikace, které pomohou se správou i bezpečností
 • znalost prostředí organizace umožňuje hledat řešení problému na míru, stejně tak v některých oblastech dokáže i lépe zajistit prošetření

Negativa:

 • najít vhodné osoby není jednoduché
 • může déle trvat, než se vybuduje důvěra oznamovatelů
 • ze začátku sebere více kapacit celý systém nastavit

Co potřebuje funkční oznamovací systém?

 • aktivní podporu a účast vedení organizace – musí být komunikováno různými způsoby uvnitř i vně organizace
 • nastavení procesů ve vnitřních předpisech – technické zajištění přijetí oznámení je začátek – funkčnost se ukáže zejména v prošetření a nápravách
 • komunikace přijatých opatření a vyřešených problémů je nejlepším posílením důvěryhodnosti

3) Jak prošetřovat oznámení aneb přišlo oznámení a co teď?

Příslušná osoba

 • směrnice nijak neupravuje, kdo je vhodnou příslušnou osobou
 • již teď je patrný velký rozdíl mezi soukromým a veřejným sektorem v pojetí této role
 • soukromé firmy mají motivaci dávat větší pravomoci k prošetřování – hlídání vlastních zájmů, možnosti vyvinění z odpovědnosti atd. vs. ve veřejném sektoru více vnímáno jako pozice, která dohlíží na předávání informací kontrolním orgánům nebo orgánům činných v trestním řízení
 • i ve veřejném sektoru lze účinně oznámení prošetřovat, příkladem je činnost prošetřovatelů na ministerstvu dopravy
 • je lepší jmenovat více osob, které se buď zastupují nebo projednávají společně, jde o značně odpovědnou roli
 • důležité je školení příslušných osob – bez odborných znalostí, jak si počínat, bude příslušná osoba pouze předavač informací
 • postupy, které je potřeba zvolit pro prošetření oznámení se liší, podle typu oznámení. Ze zkušeností vyplývá, že je dobré si předem připravit na co a koho se zeptat, jaké informace požadovat k nahlédnutí
 • opatření k nápravě se také budou velmi lišit – důležitá je komunikace s vedením a jeho aktivní role při jejich přijímání
 • postup při komunikaci s oznamovateli a prověřování oznámení se neřídí správním řádem.

Evidence oznámení

 • v současné době není vyřešeno oddělení oznamovacích kanálů od spisové služby. Problém se řeší v součinnosti ministerstva spravedlnosti a vnitra. Je nutné zajistit, že k přijatým oznámením budou mít přístup pouze příslušné osoby.
 • je důležité dávat pozor na správu přístupů k oznámením – dobré nastavit pravidelné kontrolní procesy, že přístup mají jen oprávněné osoby

Nerelevantní oznámení

 • přes oznamovací kanály budou přicházet i nerelevantní oznámení
 • oznamovatel, který zasílá nerelevantní podnět nemá právo na ochranu podle Směrnice
 • nutné komunikovat s oznamovatelem, ale podnětem se není nutné dále zabývat
 • oznamovatel má právo v případě nesouhlasu se závěry oznámení zaslat na ministerstvo spravedlnosti jako externímu kanálu
 • z praxe vyplývá, že některé nerelevantní podněty je možné řešit. Týká se to zejména podnětů, které směřují k problémům v pracovním kolektivu. Přestože nejde o porušení konkrétních pravidel, může se vyplatit takové oznámení řešit.

Kde hledat informace?

KONTAKTY Oživení z.s., www.oziveni.cz, oziveni@oziveni.cz

Na stejné téma